Kulturę korporacyjną Grupy Kapitałowej Selena kształtują wartości takie jak : odpowiedzialność, innowacyjność, przywództwo, prostota i satysfakcja użytkownika. Chcąc zwiększyć zaufanie inwestorów oraz funkcjonowanie i bezpieczeństwo Grupy Kapitałowej Selena, wdrażamy  system Compliance zgodny z wymogami spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dlaczego Kultura i Ład Korporacyjny jest ważny dla Grupy Kapitałowej Selena?

Kultura korporacyjna jest gwarantem standardów, spaja pracowników, daje poczucie wewnętrznej stabilizacji, wyznacza wspólne cele.

Budowanie kultury organizacyjnej budujemy dwutorowo –poprzez wdrażanie dokumentacji, następnie poprzez szkolenia i kształtowanie zwyczajów w Grupie jak i we współpracy z kontrahentami.

W związku z notowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,  Selena FM S.A. zobowiązana jest do przestrzegania zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych jako Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie.

Kultura Compliance w Grupie Kapitałowej Selena wyznacza jednolite i spójne standardy w zakresie zarządzania zgodnością z wymaganiami:

  • obowiązujących przepisów prawa,
  • wewnętrznych regulacji,
  • przyjętych standardów postępowania,
  • norm etycznych obowiązujących w Grupie Selena.

Ład korporacyjny w Grupie Kapitałowej Selena oparty jest na transparentności i legalności realizowanych działań, a także na zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa wszystkim współpracującym z Grupą Kapitałową Selena. W ramach realizowanych działań wypracowane zostały procesy, a także rozwiązania zapewniające skuteczność realizowanych operacji biznesowych zarówno we współpracy z kontrahentami jak i wewnątrz grupy w relacji pracownik – pracownik.

Dokumentacja obowiązująca w Grupie Kapitałowej Selena, zgodna jest z wymogami narzuconymi przez ustawodawcę, odpowiada Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wdrożona została poprzez szereg szkoleń pracowników.

Kultura i Ład Korporacyjny budowana jest w Grupie Kapitałowej Selena każdego dnia, poprzez regularne szkolenia, działania kontrolne i nadzorcze, a przede wszystkim poprzez budowanie świadomości każdego podmiotu rozpoczynającego współpracę z naszą Grupą.