Struktura akcjonariatu

Stan na dzień 22.10.2020 r.

Według liczby głosów

6.92%11.79%81.29%
Syrius Investments S.a.r.l*: 81,29% (21 813 000 głosów).
Pozostali: 11,79% (3 163 996 głosów).
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: 6,92% (1 857 004 głosów).

Według liczby akcji

8.13%13.86%78.01%
Syrius Investments S.a.r.l*: 78,01% (17 813 000 akcji).
Pozostali: 13,86% (3 163 996 akcji).
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: 8,13% (1 857 004 akcji).

Podział akcji według typu

Seria akcji Struktura akcjonariatu

(powyżej 5%)

Liczba głosów Akcjonariat według

liczby głosów

Akcjonariat według

liczby akcji

A Syrius Investments S.a.r.l.* 8 000 000 29,81% 4 000 000
B Syrius Investments S.a.r.l.* 13 588 000 50,64% 13 588 000
C Syrius Investments S.a.r.l.* 225 000 0,84% 225 000
B Pozostali 136 000 0,51% 136 000
C Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** 1 857 004 6,92% 1 857 004
C Oferta publiczna 2 917 996 10,87% 2 917 996
D Oferta publiczna 110 000 0,41% 110 000

* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego

** stan na dzień 22 października 2020 roku, na podstawie danych z KDPW

Kapitał zakładowy emitenta tworzy 22 834 000 akcji, w tym:
4 000 000 akcji w serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję)
13 724 000 akcji zwykłych serii B
5 000 000 akcji zwykłych serii C
110 000 akcji zwykłych serii D

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł.